Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/gsmhal/domains/gsmhal.nl/public_html/ini.inc.php on line 91 Gsmhal - Algemene Voorwaarden - Uw mobiele partner...
Welkom Gast
Inloggen
Registreren
Winkelmandje
0Items in mandje:
€0,00Totaal:
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gsmhal.nl Webshop en Winkels

 

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:a. Gsmhal.nl : Gsmhal.nl , ;b. koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Gsmhal.nl producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Gsmhal.nl een overeenkomst aangaat of met wie Gsmhal.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;  

2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden worden op verzoek aan koper overhandigd.

2.2 Door het doen van een bestelling of de aankoop van een product geeft de koper te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te zijn.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van koper wordt door Gsmhal.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van producten en diensten 

3.1 Een aanbieding of prijsopgave van Gsmhal.nl is vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging tot het doen van een aankoop.

3.2 Gsmhal.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Gsmhal.nl is gerechtigd zonder opgave van reden een bestelling of aankoop te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.3. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

3.4 Gsmhal.nl staat er voor dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Niettemin kan Gsmhal.nl niet instaan voor van het aanbod afwijkende maten, gewichten en/of kleur. De koper stemt met dergelijke afwijkingen in, behoudens voorzover hij gebruik maakt van zijn recht op ruiling binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.   

4. Bemiddeling bij het aangaan van een GSM-abonnement

4.1 Koper kan via Gsmhal.nl een gsm-abonnement aangaan met een telecomaanbieder. De door Gsmhal.nl te verlenen dienst bestaat uit (bemiddeling bij) aansluiting van koper op het netwerk van de betreffendetelecomaanbieder en toezending van de simkaart.

4.2 Gsmhal.nl is geen partij bij het abonnementscontract tussen koper en de betreffende telecomaanbieder. Op het abonnementscontract tussen koper en de betreffende telecomaanbieder zijn de (algemene) voorwaarden van de betreffende telecomaanbieder van toepassing. Bij vragen over of problemen in de uitvoering van het abonnementscontract dient koper zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende telecomaanbieder en kan hij jegens Gsmhal.nl geen aanspraken geldend maken.

4.3 Artikel 10 (ruiling) van deze voorwaarden is dus op het aangaan van of de bemiddeling bij een abonnement niet van toepassing.

5. Bemiddeling bij het aangaan van een verzekering

5.1 Koper kan via Gsmhal.nl een verzekering aangaan met een verzekeringsmaatschappij. De door Gsmhal.nl te verlenen dienst bestaat uit (bemiddeling bij) het afsluiten van de verzekering door koper en het verrichten van administratieve handelingen.

5.2 Gsmhal.nl is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst tussen koper en de betreffende verzekeringsmaatschappij. Op de verzekeringsovereenkomst tussen koper en de betreffende verzekeringsmaatschappij zijn de (algemene) voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij van toepassing. Bij vragen over of problemen in de uitvoering van de verzekering dient koper zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende verzekeringsmaatschappij en kan hij jegens Gsmhal.nl geen aanspraken geldend maken.

5.3 Artikel 10 (ruiling) van deze voorwaarden is dus op het aangaan van of de bemiddeling bij een verzekering niet van toepassing.

6. Prijzen 

6.1 Alle prijzen van Gsmhal.nl zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven.

6.2 Alhoewel Gsmhal.nl steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan koper hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

7. Betaling 

7.1 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering plaats na betaling. De betaling kan contant, per pin of met creditcard geschieden. Zakelijke klanten kunnen in overleg met Gsmhal.nl op rekening betalen. Betaling dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op het aangegeven rekeningnummer.

7.2 Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een vordering zijnerzijds met een vordering van

Gsmhal.nl .

8. Afleveringstermijn 

8.1 De door Gsmhal.nl opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het leveren van diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Telecom geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gsmhal.nl verstrekte gegevens. Gsmhal.nl zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.

8.2 Levering. de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

8.3 Gsmhal.nl heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.  

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op koper nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Gsmhal.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.  

10. Recht Van Retour 

10.1 De consument heeft  het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.
Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour.
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die: Openmaken van prepay Kaarten,
Toestellen die in gebruik zijn genomen
11. Garantie

11.1 Gsmhal.nl biedt één jaar garantie op de door haar geleverde producten. Gsmhal.nl staat binnen die termijn in voor het herstel van gebreken of naar haar keuze, door vervanging van het defecte product. Iedere garantie wordt uitgesloten in geval het geleverde product is veranderd, door derden gewijzigd of gerepareerd, indien de gebreken zijn ontstaan door een niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (val- en breekschade daaronder begrepen) of in geval van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

11.2 De garantie geldt niet indien het aangekochte product niet meer (correct) werkt ten gevolge van wijzigingen in producten van derden (waaronder software).

11.3 Gsmhal.nl verstrekt geen vervangende producten tijdens de reparatieperiode.

11.4 Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijke niet functioneren van het geleverde product, komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. Gsmhal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die voortvloeien uit het abonnement behorende bij de mobiele telefoon die ter reparatie is aangeboden.
11.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

12.1 Gsmhal.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.

12.2 De aansprakelijkheid van Gsmhal.nl jegens koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is Gsmhal.nl aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 12.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gsmhal.nl of haar hoogste leidinggevende personeel of voorzover Gsmhal.nl aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht. 

13. Geschillen

13.1 Indien de koper meent dat Gsmhal.nl op wat voor wijze dan ook jegens hem tekort geschoten is, dan dient de opdrachtgever zijn klacht binnen bekwame tijd aan Gsmhal.nl voor te leggen. Gsmhal.nl zal de klacht dan naar beste weten en kunnen onderzoeken en, zo zij de klacht gegrond acht, deze tot tevredenheid van de koper oplossen.  

13.2 Op alle rechtsbetrekkingen met Gsmhal.nl is uitsluitend nederlands recht van toepassing